• กลับสู่หน้าแรก  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบบริหารจัดการบุคลากร (RPMS2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานบุคลากร

บุคลากรในระบบ มีจำนวนทั้งสิ้น 46 ท่าน
ผู้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะมีเครื่องหมาย • หน้าชื่อ (การเข้าสู่ระบบหมายถึงผู้ใช้งานในระบบเข้าไปอัพเดทข้อมูล ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิด และวุฒิการศึกษา)
ที่ เข้าสู่ระบบ ชื่อ - นามสกุล หน้าที่พิเศษ แผนกและหน่วยงาน สถานะการรับราชการ
1
นางสาวนิตย์ พาลพล • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
2
นายสมศรี เสือเจริญ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
3
•
นายประจวบ ใจบุญ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
4
นางจันทรา เงินบำรุง • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
5
นายเดชา เทียนจันทร์ • นักการภารโรง งานอาคารสถานที่
6
นางชุมพร เลิศนอก • รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
7
•
นางจิราภรณ์ กนกมหกุล • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานวางแผนงบประมาณ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
8
•
นายรัฐพล ใบทอง • หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSMS
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
9
นายสุทัศน์ โพดาราม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
10
นางพรเนตร กระจาย • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
• หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
11
•
นายสุขุมพณา เฮ็งทับทิม • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
• หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
12
•
นางสาวรัศมี แตงกลาง • หัวหน้างาน งานทะเบียน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
13
•
นายธรรมนูญ จรศรี • หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
14
•
นางสาวญาติกานต์ พิมพิไสย • หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้างาน งานการเงิน
15
•
นายคมสัน จันทมาส • หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
16
นายเอกพจน์ สิงห์สม • หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
17
•
นายธนายุทธ แก้วศักดิ์ • หัวหน้างาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
18
•
ว่าที่ร.อ.ชัชวาลย์ จันทร์กลิ่น • ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญ
19
•
นายชัยชนะ พูลฉนวน • ข้าราชการครู แผนกวิชาสามัญ
20
•
ว่าที่ร.ต.ถาวร ปัญญาภรณ์โสภณ • หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
21
นางสาวคริสมาตร์ คลองศิลป์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
22
นางสาวดวงจรัส เอิบอาบ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป
23
•
นางสาวฐิติมา คงขันฑ์ • ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
• เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
24
นางสาวบุศรา ล้ำเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
25
นางสาวศศิชา บัวพัธ์ • เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
26
นางสาวนริศรา ล้ำเลิศ • เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด
• เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
27
•
นางสาวสุภาพันธ์ เฃื้อหนองโปร่ง • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานบัญชี
• เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
• เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• เจ้าหน้าที่ งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
28
นางสาวอินทิรา เงินบำรุง • เจ้าหน้าที่ งานวางแผนงบประมาณ
29
•
นางสาวกุลนัฐ แก้วบัวดี • เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
30
•
นายกฤษณะ แจ่มจำรัส • เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
31
•
นายบุญเรือง ศรีแก้วพันธุ์ • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
32
นายเมธี เสาร์แก้ว • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
• พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
33
นายประเสริฐ เพ็ญเแจ่ม • ยาม งานอาคารสถานที่
34
•
นายธนโชติ ชัยสิทธิ์ • คนขับรถ งานพัสดุ
35
•
นายคมสัน พึ่งพรหม • ผู้แทน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
• หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
36
•
นายสุเมธ ทองสุขดี • ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
• ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
37
นายสุระ สายสุรินทร์ • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
• หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
38
นายวัชระ บุญหลง • ผู้แทน ฝ่ายบริหารทรัพยากร
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
• หัวหน้างาน งานบุคลากร
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
39
นายปริวัตร บุญรอด • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
• หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
40
นางสาวสุชาดา อินบัว • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
41
นางสาวเบญจพร นาคจรุง • ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานวางแผนงบประมาณ
• เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
42
•
นางสาวประนอม เบิกบาน • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
• หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ
• ผู้แทน ฝ่ายวิชาการ
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43
•
นายเริงชัย ทำมาหมั่น • ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
• ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างยนต์
44
นางสาวนงรักษ์ กรุ่นน้อย • ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญ
• ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
• หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
45
•
นายณัฐพล นันทิ • ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตาฐานการศึกษา
• ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
• ข้าราชการครู แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RPMS
• หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
• ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
• ผู้ช่วยงาน งานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
• ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
• ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบ RSLB
46
•
นางทัศนีย์ สังข์เมือง • พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
• หัวหน้างาน งานพัสดุ
• ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
• ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ